Regulamin serwisu www.pomagajim.pl

§1. Działalność serwisu
Serwis internetowy www.pomagajim.pl jest internetowym portalem społecznościowym stworzonym w celu pomocy osobom potrzebującym. Za pośrednictwem portalu www.pomagajim.pl osoby potrzebujące oraz osoby trzecie mogą mają możliwość zamieszczenia bezpłatnego apelu o pomoc skierowanego do pozostałych użytkowników portalu, a osoby zainteresowane mają możliwość wsparcia osób poszukujących pomocy.

§2. Definicje
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
 1. Administrator – członek zespołu pomagajim.pl
 2. Apel - zamieszczane przez osobę poszukującą pomocy lub osobę trzecią ogłoszenie zamieszczone w zasobach Serwisu publikowane w celu pozyskania na rzecz oznaczonej w apelu środków pieniężnych.
 3. Pomagający - osoba odpowiadająca na apel wyrażająca chęć pomocy osobie na rzecz, której apel został opublikowany.
 4. Regulamin- niniejszy regulamin.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu.


§3. Warunki techniczne
 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Serwisu Użytkownik winien posiadać:
  • urządzenie umożliwiające korzystanie z sieci Internet,
  • stałe połączenie z sieci Internet,
  • przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
 2. Administratora oświadcza, iż w ramach korzystania z usług Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków, bądź innych plików komputerowych czy programów szkodliwych.


§4. Zasady korzystania z serwisu
Serwis www.pomagajim.pl umożliwia swoim Użytkownikom:
 1. zamieszczanie w serwisie apelu o pomoc na rzecz oznaczonej osoby fizycznej,
 2. odpowiedź na apel poprzez udzielenie potrzebującym pomocy finansowej,


§5. Zasady dodawania apelu
 1. Użytkownicy korzystający z usług serwisu mogą dodawać apele o pomoc w celu uzyskania pomocy materialnej dla:
  1. ratowania zdrowia lub życia określonej osoby fizycznej,
  2. osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 2. Apel o pomoc może zostać dodany przez Użytkownika
  • poszukującego pomocy o ile Użytkownik ten posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym osoby potrzebującej pomocy, a także inną osobę bezpośrednio sprawującą opiekę lub pomagającą osobie poszukującej pomocy
  • osobę trzecią bezpośrednio niezwiązaną z osobą poszukującą pomocy, a która wyraża wolę pomocy tejże osobie.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 Regulaminu apel może zostać dodany po uzyskaniu uprzedniej zgody osoby poszukującej pomocy, na dodanie apelu przez wskazane osoby.
 4. Kategorycznie zabronione zamieszczenie w treści apelu informacji o charakterze handlowym, reklamowym, marketingowym niezwiązanym z działalnością Serwisu.
 5. Zabronione jest publikowanie apeli o charakterze obraźliwym, nawołującym do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, światopoglądowym.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do nieopublikowania lub usunięcia apelu zawierającego treści, o których mowa w ust. 3 i 4, a także w inny sposób naruszającego niniejszy regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 7. Użytkownik publikujący apel oświadcza, iż jego publikacja nie narusza w żaden sposób prawo osób trzecich, w szczególności nie narusza dóbr osobistych osoby poszukującej pomocy.
 8. Użytkownik zamieszczający apel udziela Administratorowi nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji niewyłącznej na powielanie, kopiowanie i udostępnienia treści apelu.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji znajdujących się w apelu.
 10. Dodawanie apelu do zasobów serwisu jest bezpłatne.


§6. Procedura dodawania apelu
 1. W celu dodania apelu do zasobów Serwisu Użytkownik winien:
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem www.pomagajim.pl/dodaj_apel.html,
  • zapoznać się z regulaminem oraz zobowiązać się do jego przestrzegania,
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego apel zostanie opublikowany w terminie 24- 48 h od momentu jego zgłoszenia.
  • Warunkiem dodania apelu do zasobów serwisu jest jego akceptacja przez Administratora serwisu.
  • W przypadku, gdy apel nie spełnia wymogów, o których mowa w §5 regulaminu Administrator odmówi opublikowania apelu.
  • O opublikowaniu apelu w Serwisie użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej.


§7. Pomoc osobom poszukującym pomocy
 1. Internauci mogą udzielać pomocy finansowej osobom poszukującym pomocy poprzez dokonywanie bezpośrednich wpłat pieniężnych na wskazany w apelu numer rachunku bankowego.
 2. Osoby poszukujące pomocy na rzecz, których dokonywane są darowizny oświadczają, iż znane im są obowiązki podatkowe jakie nakłada na nich ustawa z dnia 28 marca 1983r., o podatku od spadków i darowizn.
 3. Internauci mogą udzielać także pomocy niefinansowej poprzez udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o apelu w sieci Internet jak i poza nią.


§8. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Fundacja Firma Dla Każdego, ul. Krakowskie Przedmieście 79/300, 00-079 Warszawa, NIP: 5252625624, REGON: 362170026, KRS: 0000569410. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań w celu zgodne z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkowników, oraz danych osób na rzecz, których apele są publikowane.
 2. Użytkownicy serwisu mają prawo do wszystkich czynności przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności mają prawo do wglądu do danych, ich zmiany, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Serwis zawarte są w polityce prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.


§9. Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Użytkownicy portalu zostaną poinformowani o zmianach za pomocą informacji wyświetlonej na stronie głównej Serwisu. Wszelkie zmiany regulaminu wejdą w życie w terminie co najmniej 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników o zmianach.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okaże się nie ważne, lub jest nieważne w chwili obecnej to traci ono moc co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie 01 sierpnia 2016 roku.